ZŠ TYRŠOVA NYMBURK

ZŠ TYRŠOVAZákladní údajeZaměstnanciŠkolní družinaPoradenstvíStudio předškolákŽákovský parlamentRodičovské sdruženíRada školyHistorieZŠ TYRŠOVA
Kariérové a výchovné poradenství

– Mgr. Ivana Blažíčková


Výchovné poradenství, SPU

– Mgr. Miloslava Soukupová


Metodik protidrogové prevence

– Mgr. Petra Brodská


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

• poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy

• zajistíme Vám informační materiály a profesní psychotesty

• zprostředkujeme besedy pořádané IPS Úřadu práce pro žáky 8. a 9. ročníků

• poradíme s vyplněním přihlášek

• výchovná poradkyně je Vám k dispozici ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod (lépe předem domluvit), případně v jiném s Vámi domluveném termínu


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. května. Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.
Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

Jednotná kriteria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (vyvěšením ve škole, zveřejněním na webových stránkách) nejpozději do konce března (§ 60 odst. 4 školského zákona).


Aktuální informace najdete v záložce Organizace školního roku – Zápis a přijímací řízení.

Bližší informace získáte také na třídních schůzkách pro 5. a 9. ročníky.


Mgr. Ivana Blažíčková

Kariérové poradenství

Konzultační hodiny – čtvrtek 15:00 – 16:00 nebo dle domluvy


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

ROK UTEČE JAKO VODA A…

…vaše dítě přivítá v první třídě paní učitelka. Víte, co má zvládnout předškolák? Pokud si nejste jisti, můžete vaše dítě přihlásit do STUDIA PŘEDŠKOLÁK, kde si pod vedením zkušených pedagogů rozvine řeč, myšlení, motoriku i soustředění. Seznámí se s novými kamarády a hravou formou získá nové vědomosti.


STUDIO PŘEDŠKOLÁK zahajuje svoji činnost vždy první středu v říjnu ve 13:30 na „Tyršovce“.


A jak můžete rozvíjet vaše dítě vy ?

Čtěte, čtěte a čtěte. Při čtení pohádek, básniček a příběhů se naučí sledovat vypravěče a přemýšlet nad dějem. Dbejte na to, aby se dítě soustředilo. Nebojte se a dávejte dítěti dotazy. Začněte s krátkými povídkami. Předškolák by měl zvládnout samostatně zrekapitulovat vyslechnutou krátkou pasáž. Případné chyby (chybný slovosled, nesprávné tvary slov) vysvětlete.

Pastelky, omalovánky a dostatek papírů využijete při kresebných aktivitách. Grafomotorické dovednosti jsou totiž stěžejní pro výuku psaní. Děti, které nekreslí rády, můžete motivovat pracovními listy. Hádanky, bludiště a jednoduché úkoly je jistě zaujmou. Pozor na správný úchop tužky, pozici těla a uvolněnost ruky. S uvolňovacími cviky vás v případě nejasností seznámí paní učitelky.

Mezi oblíbené činnosti dětí patří barvení vodovými barvami, stříhání a lepení. Určitě své děti nadchnete, když si složíte lodičku z papíru nebo vymodelujete zvířátko z modelíny.

Ve škole budou děti řešit zajímavé úlohy. K jejich vyřešení bude váš předškolák potřebovat logicky myslet. Využijte stavebnice, puzzle, nechte vaše dítě třídit kostky podle různých kritérií. Pro úspěšné zvládnutí úkolů je nezbytné znát barvy, pohádkové postavičky, chápat nadřazené pojmy ( např. okurka i rajče jsou zelenina), znát denní režim, charakterizovat roční období, poznat některé rostliny a živočichy.


S dalšími činnostmi vám poradí vhodné publikace připravené pro budoucí prvňáčky. Jsou to např. Velká kniha prvňáka a předškoláka (Svojtka)

Hrátky s písmenky, čísly a obrázky (Portál)

Grafomotorická cvičení od J: Bednářové: Mezi námi pastelkami,

Co si tužky povídaly, Na návštěvě u malíře apod.


Hravou formou tak můžete přispět k tomu, aby vaše dítě bylo v první třídě úspěšné a chodilo do školy rádo.


PŘÍPRAVA DO ŠKOLY – JAK NA TO?

V kalendáři se objevil nápis „září“ a připomněl nám, že začal školní rok. Rodiče zjišťují, že je velmi obtížné přinutit děti k učení. Jak tedy vytvořit správné návyky vedoucí k pravidelné domácí přípravě? Musíme si uvědomit, že je to záležitost dlouhodobá, která vyžaduje od rodičů pozitivní vzor (kladný vztah ke škole a učení) a důslednost. Nejprve připravíme vhodné podmínky pro domácí učení. „Studijní kout“ nejlépe stůl se šuplíky umístěte tak, aby se vaše dítě mohlo nerušeně připravovat a nemělo možnost rozptylovat svou pozornost např. televizí, knížkami pro zábavu a podobně. Dohodněte si čas, ve kterém vypnete mobil, počítač , televizi a budete se věnovat přípravě do školy. Malé děti by se měly připravovat tak, aby měly úkoly hotovy do Večerníčku. Při učení nabídněte svým dětem pomoc. Vyzkoušejte opačný postup. Nechte si látku vysvětlit od vašeho syna nebo dcery. V nové roli „učitele“ vás mohou přezkoušet. Studenti, kteří preferují počítač mohou využít internetové domácí přípravy. Na www.zaskolou.cz najdou studijní materiály ze všech předmětů pro všechny ročníky základní školy. Pokud budou mít chuť, mohou si i zasoutěžit nebo vyměnit informace s jinými studenty. Chcete-li poznat své dítě lépe a porozumět mu, zajímejte se o jeho přání a plány. Zeptejte se, jak je chce uskutečnit.


ŠPATNÉ ZNÁMKY JSOU SIGNÁLEM…

Pokud se vaše dítě náhle zhorší ve školním výkonu, je nutné hledat příčinu. A co všechno může způsobovat špatné hodnocení? Mohou to být snížené rozumové schopnosti, specifické poruchy učení, syndrom lehké mozkové disfunkce, citové důvody, vliv rodinného zázemí a v neposlední řadě i změny v životě dítěte. Příčin školní neúspěšnosti je mnoho. Jde tedy o to, najít příčinu a zvolit vhodné řešení. Učitelé na naší škole jsou proškoleni a jsou schopni včas rozpoznat příznaky některých poruch učení a chování. Po dohodě vám doporučíme specialistu, který na základě specifického vyšetření určí přesnou diagnózu a navrhne nejvhodnější postup nápravy. Děti se stanovenou diagnózou mají zajištěnou speciální pedagogickou péči v podobě ambulantních nácviků a vypracovaný tzv. „Individuální vzdělávací plán“. K výuce jsou jim poskytnuty učebnice, pracovní sešity a pomůcky včetně výukových programů v počítačové učebně. Všichni učitelé jsou seznámeni s metodickými pokyny určenými pro tyto žáky, uplatňují k nim individuální přístup a snaží se upravit podmínky pro jejich práci ve škole. Děti se stanovenou diagnózou mají zajištěnou speciální pedagogickou péči v podobě ambulantních nácviků a vypracovaný tzv. „Individuální vzdělávací plán“. K výuce jsou jim poskytnuty učebnice, pracovní sešity a pomůcky včetně výukových programů v počítačové učebně. Všichni učitelé jsou seznámeni s metodickými pokyny určenými pro tyto žáky, uplatňují k nim individuální přístup a snaží se upravit podmínky pro jejich práci ve škole. Rodičům žáků s vývojovou poruchou učení umožňujeme konzultace a nabízíme pomoc v metodickém vedení. Na domácí přípravu lze rodičům zapůjčit učebnice, pracovní sešity a pomůcky pro nápravu VPU. Pravidelnou péčí doma i ve škole se nám daří obtíže postupně minimalizovat. Pokud se ale situace neřeší, dochází k opakovanému selhávání a nárůstu špatných známek. Snížené sebevědomí, sebejistota a chuť k dalšímu učení na sebe nenechají dlouho čekat. Věřím, že chcete společně s námi pomoci dětem ke spokojenosti a k tomu, aby zvládaly školní život přiměřeně svým možnostem a schopnostem.


Hodně trpělivosti a mnoho krásných chvil s dětmi Vám přeje


Mgr. Miloslava Soukupová
výchovná poradkyně

Bližší informace získáte též každou středu od 11:45 – 12:30 v kanceláři výchovné poradkyně.
Konzultace v jiném termínu lze domluvit kdykoliv po telefonické domluvě.


KROUŽEK ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Motto:“ To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. První má pro svou vlastní potřebu, druhé pro bližní, proto má o to oboje stejně pečovati, aby měl jak mysl, tak z mysli pocházející hnutí údů, tedy i jazyk co nejvybroušenější.“

J. A. Komenský


Vstup do první třídy je velkou změnou v životě rodiny. Situace klade na dítě značné nároky a hodně záleží na dospělých, zda se dítě se situací vyrovná dobře, v klidu a poměrně rychle, nebo zda bude vstup mezi školáky provázen stresem, nepříjemnými zážitky, pocity neúspěchu a úzkosti. Mezi šestým a sedmým rokem končí rozvoj řeči. Funkce, dosud tvárná, plastická, a proto relativně snadno ovlivnitelná, se upevňuje, stabilizuje. Mělo by být proto v našem zájmu co nejrychleji dokončit úpravu výslovnosti. Počáteční čtení nám k tomu dává dobrou příležitost. Jakmile je vývoj řeči ukončen, znamená to měnit hotové návyky, a to je vždycky pracnější a časově náročnější. Změna života dítěte, řada nových okolností a úkolů znovu znamená poněkud větší riziko koktavosti nebo její recidivu. Hodnoťme tedy ne konečný výkon dítěte, ale to, zda úkol udělalo tak, jak nejlíp umí. Záleží zatím především na snaze, ne na známkách. Psát úkol pětkrát nanečisto kvůli lepší známce, připravovat se v první třídě na vyučování déle než půl hodiny denně, to se zejména u labilnějších nebo méně nadaných dětí může vymstít. (Nejen zadrháváním, ale i dalšími neurotickými projevy). Zkuste sami rozhodnout, co je lepší. Dítě, které má průměrné výsledky, ale je spokojené, má čas na hru, pohyb a kamarády, nebo premiant, který výsledků dosahuje díky důkladné každodenní přípravě za asistence celé rodiny. Další vývoj dítěte je teď už do značné míry závislý na tom, jaké má základy. Dítě, které bylo odkázáno většinou samo na sebe, nemá mnoho zkušeností s knížkami, je zvyklé trávit doma hodiny u televize, dosáhne asi podstatně horších výsledků než stejně nadané dítě, kterému se dospělí dost věnovali. Vyjadřovací obratnost do značné míry rozhodne i o tom, zda dítě to, co umí, dokáže také patřičně „prodat“. V období posledního roku před školou a nástupem do 1. třídy klademe především důraz na samostatné, pohotové vyjadřování, na podporu logického myšlení, vyhledávání souvislostí mezi poznatky, stručné charakteristiky předmětů nebo jevů. Otevřením kroužku jsme se rozhodli v tomto směru dětem pomoci. Pokud není dosud výslovnost zcela v pořádku, je třeba zahájit logopedickou péči. Je nutné zvážit, zda je dítě dostatečně vyspělé pro zahájení školní docházky, nebo zda by prospělo její odložení o jeden rok. Po nástupu do 1. třídy se snažíme usnadnit dítěti přiměřenými nároky a vhodnými výchovnými postupy přizpůsobení velkým změnám v jeho životě.

Kroužek je zaměřen: - na rozvoj komunikačních dovedností - na prevenci nesprávného rozvoje řeči - na rozvoj dovedností, které podporují osvojování trivia (čtení, psaní, počítání) Děti se mohou těšit na zábavné a hravé činnosti, kterými budou nenásilnou formou procvičovat: - motoriku (jemnou, hrubou, mluvidel, oční, grafomotoriku) - smysly - zrak (optickou paměť, optickou pozornost atd.) - sluch (akustickou paměť, akustickou pozornost a akustickou diferenciaci) - hmat (stříhání, lepení, poznávání povrchu materiálu atd.) - chuť, čich - vnímání tělového schématu - mluvní dovednosti - rozumění řeči - slovní zásobu - vyjadřovací pohotovost - početní představy - koordinační činnosti - ruka x oko - ruce x mluvidla - nosní dýchání a hospodaření s dechem - rytmus

Dále se děti budou seznamovat s knížkami, s říkankami, s básničkami, budou si hrát, zpívat a jistě využijí i interaktivní tabuli, která dětem i učitelům otevírá mnoho dalších příležitostí při vzdělávání. Kroužek bude probíhat 1x týdně ve skupince maximálně pěti dětí. Je určen 4-5tiletým dětem, předškolákům a žákům prvních tříd. Začínáme v říjnu 2011.

Kroužek povede Mgr. Václava Pletková.

Dotazy či předběžné přihlášky směřujte na: pletkova@zstyrsova.cz


MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Na naší škole je vypracován minimální preventivní program (MPP), který vychází ze strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT, z metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j. 20648/02-51) a dalších dokumentů MŠMT, které vymezují oblast prevence na školách. Cílem MPP je vytváření a upevňování hygienických návyků, prohloubení znalostí o negativních účincích zneužívání léků, kouření, alkoholu a dalších drog, rozvíjet seberealizaci a asertivitu v aktivním využívání volného času, upevňovat dobré vztahy mezi žáky a předcházet tak šikanování. Obsahem programu je dlouhodobá práce s informacemi o nebezpečí návykových látek a ostatních sociálně nežádoucích jevech. Snaží se vést ke zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a hodnotovému žebříčku bez návykových látek. V současné době se škola nejvíce potýká s řešením záškoláctví, neomluvených hodin a kouření. Jako opatření byl nově zpracován školní řád, kde se přesně a konkrétně stanovují pravidla chování žáků ve škole i mimo ni, taktéž se vymezují povinnosti rodičů při omlouvání nepřítomnosti žáků. Škola spolupracuje v oblasti prevence s organizací Semiramis, Policií ČR, PPP v Nymburce a SZŠ v Nymburce.

MPP je rozpracován do jednotlivých ročníků s přihlédnutím k věku dětí a možnostem výuky.

MPP se řídí osnovami ZŠ, nově zpracovaným školním řádem (opatření proti záškoláctví, zneužívání návykových látek,dalším sociopatologickým jevům - šikaně). Pedagogičtí pracovníci se účastní pravidelně proškolování v PPP v Nymburce nebo se s novými poznatky seznamují na poradách prostřednictvím školního preventisty. Přestupky žáků jsou řešeny v rámci dodržování školního řádu a pravomocí třídního učitele. Pokud se negativní chování opakuje, je řešeno výchovnou komisí za účasti sociální pracovnice či příslušníků Policie ČR. Jednání se evidují na předepsaných formulářích, které jsou uschovány v kanceláři vedení školy. Poradenství probíhá v rámci konzultačních hodin školního metodika, výchovné poradkyně a k dispozici jsou informace o konzultačních hodinách v PPP v Nymburce.


Konzultační hodiny metodika prevence: Čt 12:40-13:25


Mgr. Petra Brodská
školní metodik prevence